Hlavní vedoucí dětských táborů

Základní informace o kurzu

Kurz k přípravě hlavních vedoucích dětských táborů akreditovaný MŠMT ČR. Kurz je vhodný i pro další táborové vedoucí.

 

Kurz je určen

pro vedoucí oddílů dětí a mládeže nebo jiné pracovníky s dětmi a mládeží připravující se na roli hlavního vedoucího dětského tábora. U účastníků očekáváme zkušenosti a praxi s prací s dětmi a mládeží minimálně v roli zástupce vedoucího dětského oddílu, stejně jako absolvování minimálně jednoho tábora v roli účastníka, nejlépe však jako člena širšího vedení tábora.

 

Kurz není určen

začínajícím vedoucím dětských kolektivů bez předchozí praxe a absolvování základních (kvalifikačních) školení, základů první pomoci atd., neboť kurz je zaměřen na specifika pořádání dětských táborů (zaměřujeme se na prohloubení a rozšíření potřebných vědomostí k pořádání táborů) a vychází z předpokladu minimálního penza znalostí potřebných pro vedení dětských kolektivů, jako jsou základy pedagogiky a psychologie, plánování, bezpečnosti a ochrany zdraví, první pomoci, práva a hospodaření atd.

 

Organizace kurzu

MŠMT předepisuje minimální rozsah 18 hodin výuky a minimální osnovu kurzu. Náš kurz je organizovaný jako dvouvíkendový.

V průběhu prvního víkendu proběhnou přednášky.

V rámci druhého termínu proběhne závěrečný test, blok s prezentací odpovědí na dotazy, které budou moci účastníci klást lektorům v období mezi těmito dvěma víkendy, a možnost dalších dotazů a konzultací dle potřeby účastníků.

Období mezi těmito termíny je vyhrazeno pro samostatnou přípravu, vypracování samostatných prací (domácích úkolů), které lektoři účastníkům zadají, stejně jako pro konzultace s lektory a již zmíněné kladení dotazů.

 

Podmínky absolvování kurzu (získání osvědčení)

  • úplná účast na prvním víkendu kurzu a závěrečné zkoušce (dodržení předepsané časové dotace)
  • úspěšné složení závěrečné zkoušky - Kurz je zakončen testem, který ověří získané znalosti účastníků. Test bude mít formu multiple choice (test s více správnými odpověďmi). Úspěšným absolventem kurzu se stane pouze účastník, který zodpoví alespoň 60% otázek správně a odevzdá lektory zadané samostatné práce (domácí úkoly) v odpovídající kvalitě.

Absolvování pouze části kurzu je možné jen v případě nenaplnění kapacity kurzu zájemci o získání certifikátu a se souhlasem hlavního lektora kurzu. Při absolvování pouze části kurzu není nárok na získání osvědčení.