Kurz Účetnictví NNO - listopad 2015

Bylo zahájeno přihlašování na kurz Účetnictví NNO, který se bude konat v listopadu 2015.

 

Datum: 06.09.2015

Obsah článku:

Základní informace o kurzu

V termínu 5.. - 30. 11. 2015 bude otevřen kurz (podvojného) účetnictví pro nestátní neziskové organizace účtující dle vyhlášky MF ČR 504/2002 Sb.

Komu je kurz určen

Kurz je určen těm, kteří potřebují po ukončení kurzu být vybaveni potřebnými znalostmi a základními dovednostmi pro vedení účetnictví NNO včetně základních právních a daňových souvislostí, proto absolvent:
- se základním způsobem orientuje v legislativě ČR vztahující se k oblasti účetnictví včetně souvisejících vazeb do ostatních oblastí legislativy ČR.
- zná právní úpravu a principy vedení účetnictví včetně specifik vedení účetnictví NNO.
- je schopen vystavovat a zpracovávat účetní doklady.
- je schopen vést účetní knihy a zapisovat do nich účetní případy.
- zná postup uzávěrkových operací a je schopen sestavit účetní závěrku.
- dokáže provést základní manažerskou analýzu účetních výkazů.
- dokáže navrhnout nastavení parametrů způsobu vedení účetnictví NNO pro potřeby řízení (managementu) - sledování projektů, vazba na sestavované rozpočty a kontrolu jejich plnění.
- základním způsobem se orientuje v problematice vnitroorganizačních směrnic.
- zná a dokáže aplikovat základní a kontrolní postupy v účetnictví.
- je si vědom důvodu provádění inventarizací a ví, jak inventarizaci provést, dokáže o jejím provedení pořídit potřebné zápisy, zpracovat související dokumentaci a v případě potřeby její výsledky zaúčtovat.
- se základním způsobem orientuje v problematice zaměstnávání osob a je schopen vést související účetní agendu.
- zná specifika postavení NNO v daňovém systému ČR a jejich praktické důsledky.

 

Vstupní předpoklady

- ukončené střední vzdělání
- dosažení věku 18 let

 

Obsah kurzu

1. Úvod do kurzu, základní pojmy a principy
2. Účetní technika a organizace účetnictví
3. Účtování základních účetních případů
4. Účtování obtížnějších účetních případů
5. Odepisování majetku podrobněji
6. Zaměstnávání osob
7. Účetní závěrka
8. Využití účetnictví jako IS k řízení
9. Vnitroorganizační směrnice
10. Kontrolní a revizní metody, postupy a techniky v účetnictví
11. Závěrečný komplexní příklad

 

Organizace kurzu

Kurz probíhá prezenční formou v rozsahu 8 výukových hodin denně ve všední dny. 15 dní výuky + závěrečné zkoušky.

 

Kurz probíhá v prostorech Skautského centra Krajinská, Krajinská 384/40a, České Budějovice. Otevření kurzu je podmíněno minimálním celkovým počtem přihlášených 10 účastníků na daný termín.

 

Cena kurzu je stanovena na 12 000,- Kč. Cena kurzu nezahrnuje stravování účastníků.

 

Přihlašování na kurz

Elektronický formulář pro přihlášení na kurz naleznete na http://kurzy.vaveha.cz/cs/ucetnictvi-nno/ucto-kurz-listopad-2015/