Zdravotník zotavovacích akcí

Základní informace o kurzu

Kurz splňuje podmínky kurzu první pomoci pro zdravotníka zotavovacích akcí a škol v přírodě dle zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a navazující vyhlášky 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti.

 

Dle zákona je pořadatel povinen zajistit základní péči o zdraví všech účastníků po dobu konání zotavovací akce nebo školy v přírodě, kontrolu dodržování hygienických požadavků a kontrolu dodržování zásad osobní hygieny osobou způsobilou (zdravotníkem). Za způsobilou se považuje fyzická osoba

  • která má alespoň úplné střední odborné vzdělání v oborech všeobecná sestra, dětská sestra nebo porodní asistentka.
  • student lékařství po ukončení třetího ročníku.
  • která absolvovala kurz první pomoci se zaměřením na zdravotnickou činnost při škole v přírodě nebo zotavovací akci.

 

Organizace kurzu

Vyhláška předepisuje minimální rozsah 39 hodin a minimální osnovu zdravotnického kurzu. Náš kurz je organizovaný jako třívíkendový (obvykle v první polovině kalendářního roku) a krom základního proškolení dle vyhlášky zahrnuje i modelové situace a praktické nácviky včetně nácviku s živými figuranty či nácviku resuscitace na figurínách - torzech různých velikostí (dítě, adolescent, dospělý).

 

Podmínky absolvování kurzu (získání osvědčení)

  • aktivní účast na všech víkendových částech kurzu (dodržení předepsané časové dotace)
  • úspěšné složení závěrečné zkoušky (teoretické i praktické části)

Absolvování pouze části kurzu je možné pouze v případě nenaplnění kapacity kurzu zájemci o získání certifikátu a se souhlasem hlavního lektora kurzu. Při absolvování pouze části kurzu není nárok na získání osvědčení.

 

Doplňující informace pro členy Junáka

Na pořádání akcí Junáka se vztahuje krom výše uvedené legislativy i Směrnice ke zdravotnickému zabezpečení zotavovacích akcí Junáka [120.61kB] , kterou Junák usiluje o zvýšení bezpečnosti dětí a která dále zpřísňuje požadavky na přípravu zdravotníků zajišťujících jeho akce.

Hlavním rozdílem je četnost zdravotnických proškolení. Zatímco státní legislativa žádná dodatečná proškolení nepožaduje, Junák u zdravotníků zajišťujících jeho akce požaduje po 4 letech absolvování doškolovacího zdravotnického kurzu, který pro členy Junáka i ostatní zájemce rovněž nabízíme.